Προκήρυξη για την Πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Ωριαία Αποζημίωση

2017, Νοέμβριος 17 - 1:52μμ

1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών που ανήκει στην Ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν. 2913/2001 και έχει έδρα στα Τρίκαλα, προκηρύσσει την πρόσληψη για επιλογή στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των διδακτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, για τις παρακάτω θέσεις:

Υγιεινή Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων : 3 θέσεις

2. To σύνολο των ωρών απασχόλησης για κάθε υποψήφιο, αντιστοιχεί σε χρόνο απασχόλησης μίας (1) έως τρεις (3) ημέρες της εβδομάδας, αναλόγως του μαθήματος, όπως παρακάτω:

α/α

Μάθημα

Σύνολο Ωρών
για κάθε
Υποψήφιο

Χρονική Περίοδος
Διδασκαλίας

Παρατηρήσεις

1

Υγιεινή Ασφάλεια και
Τεχνολογία Τροφίμων

60

Από 05 Φεβ
εώς 31 Μαι 2018

 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. Γενικό προσόν των υποψηφίων είναι πτυχίο Ανωτάτου Στρατιωτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ).

β. Ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι τα ακόλουθα:

Υγιεινή Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων: 3 Ανώτεροι ή Κατώτεροι Αξκοι (ΥΚ).

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν ιεραρχικά προς την αρμόδια Διεύθυνση μέχρι την 18 Νοε 17 τα ακόλουθα:

(1) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής.

(2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της στρατιωτικής ταυτότητας του (της) αιτούντος.

(3) Αντίγραφα όλων των κατεχομένων πτυχίων και διπλωμάτων που απαιτούνται από την παρούσα, όπου να φαίνεται υποχρεωτικά ο αριθμητικός βαθμός του πτυχίου.

(4) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ).

Πληροφορίες παρέχονται από την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, οδός Τσιτσάνη, Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» Τρίκαλα κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, στα τηλ. 24310 23950-1 εσωτ. 203