Προκήρυξη για το 'Εργο «Ανακαίνιση του 6ου Λόχου Σπουδαστών της ΣΜΥ»

2017, Νοέμβριος 6 - 7:50πμ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών την Πέμπτη 16 Νοε 17 και ώρα 10:00 π.µ θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης, εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση του 6ου Λόχου Σπουδαστών της ΣΜΥ». Η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (31.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων..

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: